IN-T100
IN-M250D
IN-M250S
IN-1000A
IN-1200A
IN-1200(C)
IN-1300
IN-8100
IN-2200
IN-2200(B)
IN-2300
IN-5000
IN-5000A
 
 
- 1인용

- 극초단파 에너지가 안테나를 통해서
  환부에 조사하여 통증을 완화시킴

- 1급기기, B형 장착부

- 볼륨으로 출력 Level을 조절
 
 

- 본체                       1개

- 원형조사부(옵션)    1개

- 장방형조사부(옵션) 1개

 
 
 
 
 
정격전압 및 주파수 AC 220V/60Hz
소비 전력 1400VA
출력주파수 2.45GHz
최대출력전력 150W
정합부하 50Ω
크기 (W)476 * (D)410 * (H)940
중량 30Kg
타이머 1~20분
모드특성 MOD(간헐): 3초 on/2초 off 간격 반복 출력
CONT(연속): 연속적으로 출력 선택